Stand van zaken Studentenparochie

een kort overzicht van activiteiten sinds de zomer 2020. 

Beste allemaal, 

Hierbij even een kort overzicht van wat er rond de studentenparochie de afgelopen weken is gebeurd: 

Wekelijke bijeenkomsten 

9 september was de eerste bijeenkomst van de studentenparochie na de zomerstop. Deze avond stond in het teken van de bespreking van de feesten van Kruisverheffing en Moeder van Smarten. We besteedden aandacht aan de overlevering rond het hout van het kruis, dat volgens de apocrieve geschriften al in het Oude Testament op belangrijke plaatsen aanwezig is geweest. Het hout van het kruis zou afkomstig zijn van de Boom van het leven uit het paradijs. Na gebruik bij onder andere de ark van Noach en de tempel van Jeruzalem moest het uiteindelijk dienst doen voor het kruis van Christus. Deze avond was zeer goed bezocht, met ongeveer 15 deelnemers, waaronder 2 nieuwe leden voor de studentenparochie. 


Een week later, op 17 september was de feestelijke “eerste bijeenkomst”. Op deze avond heeft Pater Hugo verteld over de heiligen van de katholieke kerk. Omdat de parochiezaal maar beperkt beschikbaar was en om voldoende afstand te garanderen, leek het beter het inhoudelijke deel van de avond in de kerk te houden. We zijn van heiligenbeeld naar beeld getrokken en hebben zo een reis gemaakt van de heiligen die Jezus zelf hebben meegemaakt, via de kerkvaders naar de modernere heiligen. Van Petrus en Paulus bij de biechtstoelen, Sint Maarten en de heiligen bij het ingangsportaal, naar de kerkvader rond het tabernakel en altaarkruis, verder naar de Mariakapel met St Franciscus en vele anderen…  

Na afloop van deze verkenning van de kerk, hebben we in het pastorie gezamenlijk wat gedronken.  

Opnieuw een heel geslaagde avond; rond17 deelnemers, opnieuw een nieuw lid mogen verwelkomen. 


24 september kwamen we bij elkaar in de bestuurskamer van de pastorie. De opkomst was, mede door de berichten over Corona, wat bescheidener. Daardoor pasten we met 12 aanwezigen nog net op redelijke afstand rond de tafel. Deze avond stond in het teken van de Benedictijnse spiritualiteit. We bespraken kort het leven van st Benedictus en lazen een aantal gedeelten uit zijn regel. Diverse aspecten die kenmerkend zijn voor de Benedictijnen en hun manier van leven en bidden kwam daarbij aan de orde. (getijdengebed, stabitilas loci, gastvijheid) Groep was zeer geïnteresseerd en participeerde actief in de gesprekken. 


Op 1 oktober was er Engelse Bijbelstudie, die on-line werd gehouden. Tijdens de Eucharistieviering in de kathedraal waren er echter een tiental mensen aanwezig. Na afloop van deze viering, waarin speciaal aandacht werd besteed aan de heilige van de dag, de Hl Theresia van Lisieux, hebben we met de aanwezigen nog even samen koffie gedronken. Daarbij werd er uitgewisseld over de Hl Theresia die voor een aantal van de studenten een belangrijke heilige blijkt te zijn. Een aantal hadden (op mijn verzoek) wat favoriete teksten en gebeden van haar meegebracht. Naar aanleiding daarvan ontstond een bijzonder gesprek. Vorig seizoen hebben we een avond aan het leven en werken besteed en die blijkt dus door te werken. Ook voor de nieuwe mensen werd het een goede avond, die de interesse in Theresia verder wekte. 


Op de dag na het feest van Onze Lieve Vrouw van de Rozenkrans was de volgende bijeenkomst. Deze stond in het teken van de rozenkrans, waarbij onder andere vragen als hoe is het Wees Gegroet ontstaan, sinds wanneer kennen we de rozenkrans en wat is haar geschiedenis, aan de orde kwamen. Na afloop kregen de 14 deelnemers een rozenkrans en rozenkransboekje.  

15 oktober was er na de Eucharistieviering een on-line Bible Study 

Vooruitblik 

Deze aanstaande donderdag 22 oktober stond een bijeenkomst gepland over “gekleurde/zwarte” heiligen. Helaas heeft de gevraagde inleider afgezegd. Inmiddels heb ik gesproken met de jonge dominicaan Augustinus Aerssens, hij heeft toegezegd graag over zijn ordensbroeder Martinus de Porres te willen spreken. Aanstaande donderdag zal hem niet lukken, maar een week later staat hij klaar met de presentatie. Deze avond zal per skype voor een ieder te volgen zijn. 

Donderdag 22 oktober krijgt daarmee ook een ander karakter. In de kerk zal de rozenkrans worden gebeden vanaf acht uur. We bemediteren dan de mysteries van het Licht, de serie geheimen die als laatste aan de rozenkrans werden toegevoegd door de heilige Paus Johannes Paulus II. Omdat we deze donderdag ook zijn gedachtenis vieren, zal een deel van de avond in het teken staan van zijn levensgeschiedenis en zijn pausschap. 

In november en december staan vervolgens naast de Bible-study avonden onder andere een catechese over de advent en een avond over Sint Nicolaas van Myra op het programma. Deze avonden worden naargelang de Corona-maatregelen in de pastorie of via de livestream aangeboden. 

Verdere activiteiten 

Begeleiding van studenten 

Er zijn een aantal studenten die regelmatig langskomen voor gesprekken, zowel in het kader van geestelijke begeleiding als ook als toegroeien naar doop of opname in de kerk. 

Op dit moment begeleid ik 4 tot 5 (een is nog aarzelend aan het realiseren of hij dit zou willen, maar er is een goed contact) studenten op weg naar het doopsel/opname in de kerk, daarnaast nog 3 in een traject van geestelijke begeleiding. Dit afgezien van andere gesprekken met studenten. 


Youcat 

In de planning staat een serie bijeenkomsten rond de youcat, de jongerencatechismus die een aantal jaren geleden is verschenen. Deze bijeenkomsten stonden voor de zaterdagavonden, aansluitend aan de Engelse Mis gepland. Momenteel bemoeilijken de maatregelen rond Corona het organiseren daarvan. 

Studentenmagazine 

Het studentenmagazine, dat in de zomermaanden werd gemaakt, is twee keer na de Engelse Mis uitgedeeld en twee keer na de Eucharistieviering van 11.00 uur op zondagochtend. Dit heeft drie nieuwe leden opgeleverd. 

Sigids 

Vanwege de afgelasting van de Kei-markt, werd gezocht naar een andere manier om de aandacht op de studentenparochie te vestigen. We zijn daarom ingegaan op een aanbod van de SI-gids, de studenten informatiegids voor de stad Groningen, om een advertentie te plaatsen. Bij een paginagrote advertentie in het boekje, hoort ook een kort verhaal op de website van de SI-gids. Hierbij de link. https://www.sigids.nl/groninger-studentenparochie-sint-augustinus/ Hetzelfde artikel is overigens in het parochiemagazine te vinden. 

Website 

Ook aan het begin van het nieuwe studiejaar is de website on-line gegaan. Pater Hugo heeft er gedurende de warme zomerweken steeds aan weten te werken en het resultaat mag gezien worden. Een aantal van de studenten had op eigen kracht de website gevonden en was er zeer lovend over. Op de website is te zien welke wekelijkse activiteiten er zijn en ook wie de studentenpastoor is en hoe hij bereikt kan worden. Het is al een paar keer gebeurd dat vragen via de website (of via de al langer bestaande facebookpagina) zijn binnengekomen. www.sintaugustinus.nl 

Diaconie 

Onder de studenten is een prachtig initiatief gegroeid, het opzetten van een eigen diaconiegroepje met de naam “Caritas et amor”. Wat als idee van twee begon, heeft zich inmiddels ontwikkeld tot een werkgroepje van vier personen: Els van der Meijden, Francesco Olivari, Francie Benning, Frank Peters en medewerking van ondergetekende. In de oktobermaand werd aandacht gevraagd voor de vluchtelingen van kamp Moria en werd binnen een tweetal weken een bedrag van E 250 opgehaald en overgemaakt naar Caritas Athene. 

In november staan de daklozen van Groningen centraal. Er wordt kleding ingezameld voor de winter en daarnaast wordt er vers fruit gedoneerd aan het “Leger des Heils” om de Groninger daklozen bij te staan. 

Er wordt getracht maandelijks of tweemaandelijks een ander diaconaal doel in het centrum van de belangstelling te plaatsen. 

Leave a Comment

Your email address will not be published. Required fields are marked *

en_GBEnglish